Klimatdeklaration

Nya krav från 1 januari 2022 gällande krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader.

Från och med den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

 

Energibolaget hjälper er med er klimatdeklaration, från start till mål. Via vår kompetens inom miljöbyggnad har vi den erfarenhet som krävs för att hjälpa er genom hela processen. Ingen certifiering krävs för att göra klimatdeklarationer, men den som tar fram eller upprättar en klimatdeklaration behöver dock ha relevant kompetens inom områden.

Vilka byggnader omfattas av lagen?

Krav på klimatdeklaration gäller enbart när en ny byggnad uppförs och som kräver bygglov, inte vid om- eller tillbyggnader. Det finns några undantag där klimatdeklaration inte behövs.

· Byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst två år.

· Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

· Byggnader som inte har större bruttoarea än 100 kvadratmeter.

· Byggnader där byggherren är privatperson och denne uppfört byggnad privat

Energibolaget erbjuder:
  • Snabb hantering

  • Certifierad personal för klimatdeklaration av alla fastigheter

  • Erfarna besiktningsmän

  • Konkurrenskraftigt pris, inga mellanhänder

Vad är en klimatdeklaration?

Du som byggherre ska redovisa klimatpåverkan från uppförande av byggnaden genom att registrera en klimatdeklaration digitalt i boverkets register för klimatdeklarationer. Det är lämpligt att arbetet med att utföra klimatdeklarationen påbörjas tidigt i byggprocessen eftersom det underlättar att få fram de uppgifter som behövs och säkerställer kvaliteten.

För att göra en klimatdeklaration behövs en sammanställning av de material samt den energi-och bränsleåtgång som krävs för byggnaden under byggskedet, d.v.s. en resurssammanställning. I ett tidigt skede används ibland generisk klimatdata samt grövre nyckeltal och erfarenhetsvärden för att uppskatta mängden material, men ofta finns en byggkostnadskalkyl som ger en användbar sammanställning över de resurser som är tänkta att användas.