När primärenergital och energiprestanda beräknas utgår det ifrån verklig levererad mängd energi till byggnaden, omfattande energi för uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel, och eventuell komfortkyla. All annan energi som används i byggnaden benämns hushållsenergi, och räknas inte in i energianvändning för energideklarationen. Den verkliga energiförbrukningen normaliseras och normalårskorrigeras innan det slutgiltiga betyget visas. Den verkliga energiförbrukningen är alltså inte alltid den som kommer visas i energideklarationen.

Andra frågor