OVK-besiktning

OVK-besiktning

OVK-besiktning2023-09-08T09:25:53+00:00
Obligatorisk ventilationskontroll

Vi utför OVK på er fastighet.

En OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ska enligt Boverket utföras med jämna intervall i de flesta fastigheter. Hur ofta den ska utföras beror på typen av fastighet det gäller, men var tredje eller sjätte år är standard. OVK ska utföras av certifierad OVK-kontrollant.
En OVK innefattar ventilationskontroll inklusive luftflödesprotokoll, samt inskick till respektive kommuns stadsbyggnadskontor.

Energibolaget AB har lång erfarenhet av att utföra OVK-besiktningar i villor, flerfamiljshus, restauranger, bostadsrätter och andra typer av fastigheter. Arbetet blir utfört av certifierad personal där det slutgiltiga målet är att alla fastigheter vi besiktigar ska erhålla ett bra inomhusklimat.

När det kommer till OVK är det ägaren till byggnaden som ska se till att den blir utförd.

Vilket intervall som är rätt för just er byggnad beror på vilken fastighet det gäller och vilken typ av ventilationssystem som finns i byggnaden. Småhus/villor behöver ingen återkommande kontroll efter att den första är utförd. För flerbostadshus, förskolor, vårdlokaler, skolor och övriga byggnader ska en återkommande OVK ske vart tredje eller sjätte år oavsett ventilationssystem.

Energibolaget erbjuder:
 • Snabb och effektiv hantering vid ventilationsbesiktning, luftflödesmätning, luftflödesprotokoll och inskick till stadsbyggnadskontoret

 • Certifierade besiktningsmän för alla typer av byggnader

 • Erfarna besiktningsmän med hög kompetens

 • Konkurrenskraftiga priser för OVK, inga mellanhänder

Vad innebär OVK?

Avsikten med en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är att visa att en fastighet har en god ventilation samt ett bra inomhusklimat. Den certifierade OVK-kontrollanten ser över så att ventilationssystemet inte innehåller några föroreningar som riskerar att spridas i byggnaden. Sist men inte minst kontrollerar vi att ventilationssystemet fungerar som det är tänkt, på alla sätt.

Efter en slutförd OVK får du en kopia på protokollet med information och eventuella anmärkningar. Intyget ska sättas upp på en synlig plats i byggnaden.

Vanliga frågor och svar

Vem sköter tillsyn och kontroll vid OVK?2023-08-11T09:09:31+00:00

De kommunala nämnder som har hand om kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet ska övervaka att byggnadsägaren fullgör sina skyldigheter när det gäller OVK-kontroll av ventilationssystem, oavsett om det gäller villa, flerbostadshus eller lokal. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av bestämmelserna i 10 kap plan och bygglagen (1987:10) PBL, bl.a. förelägga ägaren att vidta åtgärder. Vid behov kan föreläggandet förenas med vite (§§ 14-16), 10kap PBL).

När ska fel och brister i OVK åtgärdas?2023-08-11T09:09:49+00:00

Om OVK-besiktningen har fått anmärkningar ska byggnadens ägare snarast möjligt avhjälpa påtalade fel och brister. Det gäller flerbostadshus, villa, lokaler och andra typer av byggnader. Tiden för avhjälpande avgörs av byggnadsnämnden. Vid allvarliga fel och brister ska en förnyad kontroll (ombesiktning) av ventilationssystemet utföras efter det att felen och bristerna åtgärdats. Det nya protokollet sänds till byggnadsnämnden eller motsvarande.

Vem sätter upp OVK-intyget och var?2023-08-11T09:10:10+00:00

Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden(7 § OVK).

Innehåller byggnaden flera ventilationssystem bör intyg om besiktning av de skilda system anslås i respektive trapphus, alternativt bör intyget/intygen sättas upp i huvudentrén. Intyget bör placeras i förekommande fall i anslutning till anslagen sammanfattning av energideklaration enligt lag (2006:985) om energideklaration av byggnader. Det gäller flerbostadshus, villa, lokaler och andra typer av byggnader som omfattas av kravet.

Vem skriver OVK-protokoll?2023-08-11T09:10:44+00:00

Vid varje besiktning ska OVK-kontrollanten föra protokoll. Där ska resultatet av besiktningen redovisas och undertecknas av funktionskontrollanten.

Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han sända till byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd (6 § OVK och Jfr. prop. 1990/91:145 s 13). Det gäller flerbostadshus, villa, lokaler och andra typer av byggnader som omfattas av kravet.

Vad kontrolleras vid återkommande OVK-besiktning?2023-08-11T09:20:28+00:00

Vid återkommande OVK-besiktning ska följande kontrolleras:

• Funktion och egenskaper hos ventilationssystemet  överensstämmer med föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
• Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
• Instruktioner och skötselanvisningar ska finnas lättillgängliga
• Ventilationssystemet ska i övrigt fungera på det sätt som är avsett
• Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat (5 § andra och tredje stycket OVK). Med gällande föreskrifter menas här såväl de föreskrifter som gällde när byggnaden
uppfördes och ventilationssystemet togs i bruk som de föreskrifter som gällde vid en senare installation eller väsentlig ändring av ventilationssystemet i en befintlig byggnad.

Genom att bilda sig en uppfattning om hur ventilationen funkar kan det vara värdefullt att ta in synpunkter från driftspersonalen, de boende och andra brukare av byggnaden. Sådana synpunkter kan beaktas vid val av både mätpunkter och kontrollmetoder.
I byggnader som berörs av OVK-kontroll omfattar denna även ventilationssystem som installeras för att minska radonhalter och fukt i utrymmen.

Kontroll av luftflöden väljs utifrån typ av ventilationssystem. Det gäller flerbostadshus, villa, lokaler och andra typer av byggnader som omfattas av kravet.

Vad menas med en- och tvåbostadshus?2023-08-11T09:21:11+00:00

Med en- och tvåbostadshus menas bostäder eller villor som innehåller en eller två bostadslägenheter och som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus på samma eller skilda fastigheter. (1 § ÖVR) Samtliga en- och tvåbostadshus är undantagna från den återkommande funktionskontrollen oavsett upplåtelseform och ventilationssystem med undantag från när de tas i bruk (prop 1998/99:621 s.39).

Dock har byggnadens ägare ansvar för att ventilationssystem sköts och underhålls så att systemet behåller sina tekniska egenskaper (2 § BVL). Därför kan det vara lämpligt att utföra funktionskontroll av ventilationen även i undantagna byggnader.

Vilka byggnader och ventilationssystem omfattas av OVK?2023-08-11T09:21:27+00:00

Byggnader och ventilationssystem som omfattas av OVK (obligatorisk ventilationskontroll) framgår av förordningen och Boverkets föreskrifter (4 § OVK och 1 § ÖVR).

Kraven på funktionskontroll av ventilationssystem omfattar vanligen inte industribyggnader med undantag av kontors- och personalutrymmen. Men om allmän ventilation i lokalerna tillförs av samma ventilationssystem som betjänar
kontors- och personalutrymmena ska även ventilationssystemet i industrilokalerna kontrolleras.

Även byggnader som ingår i militära anläggningar av icke hemlig natur kan omfattas av kraven på funktionskontroll av ventilationssystem. En- och tvåbostadshus med självdrag, F-, FT- och FTX-ventilation är undantagna, förutom när byggnaden tas i drift första gången.

Det gäller flerbostadshus, villa, lokaler och andra typer av byggnader som omfattas av kravet.

Hur mäts en OVK?2023-08-11T09:24:03+00:00

Beroende på vilken typ av ventilation det är så mäts en OVK olika.

OVK-inspektionen vid äldre hus med självdrag omfattar en visuell inspektion av ventilationssystemet samt en kontroll av luftkvaliteten och temperaturen. Inspektören kontrollerar också om det finns överdriven fukt och mögel.

Är byggnaderna nyare och det finns mekanisk ventilation så mäts luftflödet med en flödesmätare och resultat redovisas i en rapport.

Vad ska ingå i en OVK?2023-08-11T09:24:25+00:00
Vid OVK ska det kontrolleras att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden, att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga samt ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett när ventilationssystemet installerades.
Vad är skillnaden på OVK och kanalrengöring?2023-08-11T09:25:11+00:00

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är lagstadgad i Sverige sedan 1991. Lagen syftar till att säkerställa att ventilationssystemen fungerar som tänkt och bidrar till en god inomhusmiljö.

Kanalrengöring innebär rengöring av ventilationssystemens kanaler och fläktar för att ta bort damm, smuts och andra föroreningar. En kanalrengöring minskar fastighetens energibehov och förbättrar inomhusmiljön. Behovet för kanalrengöring kan variera beroende på typen av byggnad, men det finns ingen lagstadgad tidsperiod för när en kanalrengöring behöver utföras.

Boka / erhåll offertförfrågan genom att klicka här

Var finns vi?2023-08-11T09:41:04+00:00

Energibolaget finns för tjänster likt energideklaration, OVK, kanalrensning, injustering på flertalet orter från Norra Värmland hela vägen ner till Ystad. Bland annat:

 • SKÅNE
 • Ystad
 • Simrishamn
 • Trelleborg
 • Malmö
 • Lund
 • Eslöv
 • Höör
 • Åhus
 • Landskrona
 • Helsingborg
 • Ängelholm
 • Hässleholm
 • Båstad
 • Kristianstad

 

 • BLEKINGE
 • Bromölla
 • Sölvesborg
 • Karlshamn
 • Ronneby
 • Karlskrona

 

 • KRONOBERGS LÄN
 • Älmhult
 • Tingsryd
 • Lessebo
 • Växjö
 • Alvesta
 • Ljungby
 • Markaryd

 

 • KALMAR LÄN
 • Oskarshamn
 • Mönsterås
 • Borgholm
 • Högsby
 • Emmaboda
 • Hultsfred
 • Västervik
 • Vimmerby
 • Gamleby

 

 • HALLAND
 • Halmstad
 • Falkenberg
 • Varberg
 • Hyltebruk
 • Ullared

 

 • JÖNKÖPINGS LÄN
 • Sävsjö
 • Värnamo
 • Vetlanda
 • Vaggeryd
 • Eksjö
 • Nässjö
 • Aneby
 • Tranås
 • Mullsjö
 • Bankeryd
 • Habo
 • Gislaved
 • Smålandsstenar

 

 • ÖSTERGÖTLAND
 • Linköping
 • Norrköping
 • Kisa
 • Åtvidaberg
 • Valdemarsvik
 • Boxholm
 • Mjölby
 • Ödeshög
 • Vadstena
 • Motala
 • Vadstena
 • Skänninge
 • Ljungsbro
 • Finspång
 • Söderköping
 • Ydre

 

 • VÄSTRA GÖTALAND
 • Göteborg
 • Kungsbacka
 • Mölndal
 • Borås
 • Ulricehamn
 • Kungälv
 • Stenungssund
 • Uddevalla
 • Trollhättan
 • Vänersborg
 • Lysekil
 • Lidköping
 • Mariestad
 • Hjo
 • Karlsborg
 • Skövde
 • Falköping

 

 • ÖREBRO LÄN
 • Örebro
 • Askersund
 • Laxå
 • Hallsberg
 • Kumla
 • Karlskoga
 • Degerfors
 • Hällefors
 • Kopparberg
 • Lindesberg

 

 • SÖDERMANLAND
 • Flen
 • Oxelösund
 • Nyköping
 • Katrineholm
 • Vingåker
 • Eskilstuna
 • Strängnäs
 • Torshälla
 • Malmköping

 

 • STOCKHOLMS LÄN
 • Stockholm
 • Nynäshamn
 • Järna
 • Nykvarn
 • Södertälje
 • Jordbro
 • Huddinge
 • Botkyrka
 • Tyresö
 • Saltsjö-Boo
 • Ekerö
 • Ingarö
 • Gustavsberg
 • Värmdö
 • Lidingö
 • Solna
 • Sollentuna
 • Täby
 • Åkersberga
 • Vaxholm
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Sigtuna
 • Märsta
 • Rimbo
 • Norrtälje
 • Edsbro

 

 • UPPSALA LÄN
 • Uppsala
 • Enköping
 • Storvreta
 • Heby
 • Bålsta
 • Tierp
 • Östhammar
 • Gräsö
 • Almunge
 • Älvkarleby

 

 • VÄSTMANLAND
 • Arboga
 • Köping
 • Kungsör
 • Västerås
 • Hallstahammar
 • Surahammar
 • Skinnskatteberg
 • Sala
 • Fagersta
 • Norberg

 

 • VÄRMLAND
 • Karlstad
 • Kristinehamn
 • Grums
 • Filipstad
 • Sunne
 • Hagfors
 • Torsby
 • Säffle
Hur lång tid tar en OVK-besiktning?2023-08-11T09:14:32+00:00

En lägenhet tar i snitt mellan 10-30 minuter beroende på storlek och komplexitet medan en villa tar ca en timme på plats.

Komplexa lokalbyggnader varierar beroende på storlek.

Vad kostar en OVK?2023-08-11T09:14:50+00:00

Generellt kostar en OVK-besiktningsman mellan cirka 500 och 1 100 kronor per timme. OVK-besiktningsmän med behörighet K kostar generellt sett mer än behörighet N.

Vad står OVK för?2023-08-11T09:15:13+00:00

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och ska göras regelbundet i de flesta byggnader vid nybyggnation och olika tidsintervall.

Vem ska göra en OVK?2023-08-11T09:15:32+00:00

Det är i allra flesta fall byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, samt Boverkets föreskrifter. OVK-besiktningen ska alltid utföras av certifierad OVK-kontrollant.

Vad gör man vid en OVK?2023-08-11T09:15:53+00:00

Vid en OVK-besiktning ses byggnadens ventilationssystem över, dels för att säkerställa inomhusmiljön, men även ge förslag till hur energiåtgången kan minskas. Ett OVK protokoll kommer sedan att upprättas med betyg, brister och rekommendationer. Intyg ska sedan hängas upp på synlig plats i byggnaden.

Vad innebär OVK?2023-08-11T09:16:19+00:00

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och ska göras regelbundet i de flesta byggnader, antingen vid nybyggnation eller i olika intervall (3-6 år). Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som tänkt. Kontrollen ska göras av en certifierad OVK-kontrollant.

Go to Top